Artikel 1 ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Certificaathouder: de tandarts/specialist die het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg voert
2. De Stichting: de stichting Kwaliteitskeurmerk Onafhankelijke Mondzorg

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Stichting met de Certificaathouder.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze door de Stichting uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Certificaathouder ondertekende opdrachtbevestiging door de Stichting retour is ontvangen en ondertekend. Bij digitale aanmelding van deelname bij de Stichting geldt een directe ingang van overeenkomst. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Certificaathouder aan de Stichting verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 GEGEVENS CERTIFICAATHOUDER 
1. Certificaathouder is gehouden alle bescheiden, welke de Stichting overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Stichting te stellen.
2. Certificaathouder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Stichting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
3. De Stichting heeft het recht de aanmelding bij de Stichting op te schorten tot het moment dat Certificaathouder aan de in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
4. Elke Certificaathouder wordt opgenomen in het openbare KOM-register.

Artikel 5 GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT 
1. De Stichting is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van Certificaathouder verkregen bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de Stichting op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft.
2. De Stichting is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Certificaathouder ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 6 INTELLECTUELE EIGENDOM 
1. De Stichting blijft eigenaar van alle intellectuele eigendommen c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrechten.
2. Het is Certificaathouder niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de Stichting.

Artikel 7 BETALING 
1. Betaling door de Certificaathouder van de aan de Stichting verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer gedurende het kalenderjaar een lidmaatschap/deelname wordt aangegaan dient deze direct dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen betaald te worden. Deze regeling gaat immers direct dan wel met terugwerkende kracht in.

Artikel 8 OPZEGGING 
1. Certificaathouder kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Let wel op de opzegtermijn van 1 maand voor het eindigen van het kalenderjaar.
2. Opzegging dient schriftelijk (aangetekend) aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. De Stichting kan uitsluitend de overeenkomst eindigen wanneer de Certificaathouder aantoonbaar en naar het oordeel van de Stichting in strijd handelt met waar het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg voor staat.
4. Bij een geschil zal een onafhankelijke geschillencommissie een bindende uitspraak doen.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
1. Op alle overeenkomsten tussen Certificaathouder en de Stichting waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.